Regulamin korzystania z voucherów

Regulamin korzystania z voucherów zabiegowych w Gabinecie Tlenoterapii Hiperbarycznej.

Voucher zabiegowy upoważnia do skorzystania z usług w Gabinecie Tlenoterapii Hiperbarycznej , Małgorzata Jeleśniańska zgodnie z obowiązującym cennikiem i wartością posiadanego vouchera ..
Vouchery są ważne przez okres 3 miesięcy od daty ich zakupu (lub w wyjątkowych sytuacjach zgodnie z datą ważności wpisaną na karnecie) – w tym okresie należy wykorzystać wykupione zabiegi. Ważność vouchera zakupionego w gabinecie jest liczona od momentu jego wykupienia. Po upływie terminu ważności Voucher, jego w całości lub w części niewykorzystana wartość zostaje utracona.
· Dopuszcza się możliwość przedłużenia Vouchera w cenie 50 zł/ osoba na okres 3 miesięcy.
· Odwołanie zabiegu może nastąpić poprzez powiadomienie telefoniczne lub SMS
Próba połączenia telefonicznego musi być skuteczna, tzn. odebrane połączenie telefoniczne przez pracownika gabinetu, lub otrzymany sms na numer 605337651.
· W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną lub osobiście, na 24h przed umówioną wizytą, wizyta w ramach karnetu uznana zostaje za zrealizowaną.
· Klientka czy klient, którzy dwukrotnie nie odwołają rezerwacji w terminie, nie będą mieć możliwości kolejnych rezerwacji zabiegów. W takim przypadku będzie można umówić się na zabieg jedynie dzień przed planowanym zabiegiem, pod warunkiem wolnych terminów w gabinecie. W przypadku dwukrotnego braku odwołania wcześniej zarezerwowanych zabiegów gabinet zastrzega sobie prawo do anulowania kolejnych wcześniej dokonanych rezerwacji zabiegów- po wcześniejszym powiadomieniu drogą telefoniczną lun sms klienta. W takim przypadku konieczne jest telefoniczne potwierdzenie wcześniej dokonanej rezerwacji w dniu poprzedzającym umówiony zabieg. Dopuszczone jest wysłanie sms z zapytaniem, wtedy gabinet potwierdza rezerwację sms zwrotnym lub telefonicznie.
Voucher nie podlega zwrotowi.
Vouchera nie można łączyć z innymi promocjami i rabatami w gabinecie.
· Opłatę za zabiegi z vouchera należy uiścić najpóźniej przy pierwszej wizycie.

§ 10

Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Gabinetu Tlenoterapii Hiperbarycznej 43-360 Bystra ul.Szczyrkowska 71 , Małgorzata Jeleśniańska są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii pracowników.

§ 11

Klienci powinni zgłaszać reklamacje niezwłocznie po wystąpieniu niepożądanych objawów, nie później niż w terminie 3 dni od daty wykonania zabiegu.

Klienci korzystający z usługi manicure/pedicure powinni zgłaszać reklamację nie później niż w terminie 5 dni od daty wykonania usługi. W późniejszym terminie reklamacja nie będzie uwzględniana.

Wszelkie reklamacje należy składać na recepcji salonu osobiście. Dopuszcza się złożenie reklamacji listem poleconym lub e-mailem. Podstawą do złożenia reklamacji jest dostarczenie dowodu zakupu w postaci oryginału paragonu fiskalnego lub innego dowodu zapłaty za usługi (potwierdzenie przelewu, wydruk za płatność kartą, potwierdzenie przez pracownika gabinetu sprzedaży usługi czy towaru).

Rozpatrzenie reklamacji odbywa się w okresie do 14 dni od daty wpływu reklamacji do salonu.

Każdy Klient ma prawo do wglądu do regulaminu, cennika usług i certyfikatów uzyskanych przez pracowników gabinetu.

Gabinet zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie gabinetu będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony, tj. Klientów i gabinet tlenoterapii .

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.07.2015 r . i obowiązuje do odwołania .

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami:

607337651