REGULAMIN GABINETU

Regulamin świadczenia usług w Gabinecie Tlenoterapii Hiperbarycznej 43-300 Bielsko-Biała ul.Cechowa 10

 

1.Klienci Gabinetu Tlenoterapii Hiperbarycznej są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu. Gabinet Tlenoterapii Hiperbarycznej powiązany ze stroną internetową www.medycynatlenowa.pl

Właścicielem firmy jest Małgorzata Jeleśniańska NIP: 937-144-9101, REGON: 07092802029 , e-meil : kontakt@medycynatlenowa.pl

2. Skorzystanie z oferty Gabinetu Tlenoterapi i oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisywania.

3.Gabinet Tlenoterapii Hiperbarycznej świadczy usługi przy ul.Cechowej 10 w Bielsku-Białej w godzinach 10.00-18.00 od poniedziałku do piątku oraz dwie soboty w miesiącu 10.00-18.00. W dni świąteczne ustawowo wolne od pracy gabinet jest nieczynny .Zmiany w godzinach otwarcia gabinetu mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od nas tj. absencji pracownika lub losowych (brak prądu, wody, gazu).

4. Przed rozpoczęciem pracy pracownik sprawdza stan swojego stanowiska pracy, w razie potrzeby uzupełnia zapas materiałów jednorazowych, ochronnych, narzędzi wysterylizowanych i jednorazowego użytku.

5. Przed każdym kolejnym przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej pracownik myje ręce mydłem, następnie środkiem dezynfekcyjnym zgodnie z procedurą i techniką dezynfekcji rąk firmy Ecolab (zgodnie z EN 1500) i płucze pod bieżącą ciepłą wodą. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość, jak i po zakończeniu zabiegu.

6. Zabiegi związane z naruszeniem ciągłości tkanek wykonuje się w sterylnych rękawiczkach jednorazowego użycia, fartuchu, okularach ochronnych i maseczce.

7. Do zabiegów wykorzystuje się sterylne i jednorazowe: tampony, rękawiczki, ręczniki, waciki, ligninę, gaziki, serwety, które po użyciu podlegają utylizacji zgodnie z przepisami o odpadach niebezpiecznych.

8. Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są dezynfekcji zgodnie z instrukcją użytkowania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku. (instrukcja – poniżej) Stoły, blaty, fotele, podłogi sanitariaty, dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania.

9. Pracownik porządkuje – dezynfekuje stanowisko pracy po każdym przeprowadzonym zabiegu.

10. Pracownicy Gabinetu Tlenoterapii utrzymują dłonie i paznokcie w takim stanie, aby nie były one przyczyną zadrapań i skaleczeń. Zabrania się pracownikom noszenia biżuterii w postaci pierścionków czy bransoletek w czasie pracy.

11. W przypadku zranienia podczas zabiegu należy przerwać zabieg, umyć, zdezynfekować i zabezpieczyć opatrunkiem zranione miejsce.

12. Pracownicy z sączącymi się zmianami oraz skaleczeniami na rękach niedającymi się właściwie zabezpieczyć są wyłączeni od świadczenia usług kosmetycznych do czasu wyleczenia.

13. Pracownicy są zobowiązani do systematycznych badań zdrowotnych w celu eliminacji wszelkich schorzeń, których obecność mogłaby narazić na utratę zdrowia klientów salonu.

14. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej pracownik przeprowadza z klientem wywiad w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia klienta, przebyte choroby czy tryb życia nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.

15. Klienci przed rozpoczęciem zabiegu powinni zdjąć całą biżuterię.

16. Wykonanie zabiegu kriolipolizy, Rf frakcyjnego mikroigłowego,  tlenoterapia, liposukcja kawitacyjna , spm digital masaż próżniowy, fala radiowa, termogenique wymaga pisemnej zgody klienta na wykonanie zabiegu.

17. Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu kosmetycznego (klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach, wkładkach domacicznych). Są to bardzo istotne informacje, szczególnie w przypadku kwalifikacji do zabiegów wymienionych w punkcie 16.

18. Niezastosowanie się klienta do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Gabinetu Tlenoterapii Hiperbarycznej za przeprowadzony zabieg.

19 W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu pracownik ma prawo odmówić jego przeprowadzenia.

20.Gabinet nie bierze odpowiedzialności za powikłania po zabiegu lub brak pożądanych efektów zabiegu w przypadku nie stosowania się klienta / ki do zaleceń pozabiegowych oraz pielęgnacji domowej.

21.Gabinet nie bierze odpowiedzialności za niezachowanie przez klienta /kę ostroznści podczas używania urządzeń sanitarnych

22.Osoby niepełnioletnie w wieku 13 do 18 lat mogą korzystać z oferty Gabinetu Tlenoterapii wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność, podpisując stosowne oświadczenie.

23 Gabinet Tlenoterapii Hiperbarycznej i nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki w salonie

. 24.Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice lub ich prawni opiekunowie.

25. Klientka czy klient ponosi odpowiedzialność za rzeczy wartościowe pozostawione poza wyznaczonym miejscem do przechowania bez nadzoru.

26. W pomieszczeniach zabiegowych gabinetu obowiązuje zakaz spożywania posiłków. Na terenie całego gabinetu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.

27. W Gabinecie Tlenoterapii Hiperbarycznej używa się preparatów do dezynfekcji pozytywnie zaopiniowane przez Narodowy Instytut Zdrowia- Państwowy Zakład Higieny : Velox Top AF , Viruton Forte , AHD 1000 , Skinsept Pur , Domestos , Surf Anios

28 W gabinecie mają zastosowanie wytyczne rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.02.2004 roku w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej.

29. Ceny zawarte w naszym cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie , ponieważ serie i pakiety zabiegowe są układane indywidualnie dla każdego klienta.

30 . Za usługi świadczone w gabinecie i płatności można dokonywać gotówką lub kartą płatniczą.

31 Zakupione towary i usługi nie podlegają zwrotowi.

32 Klientka lub klient otrzymuje powiadomienie SMS o planowanym terminie wizyty. W przypadku braku potwierdzenia zarezerwowanego terminu (SMS, telefonicznie)w dzień poprzedzający wizytę, rezerwacja zostaje anulowana. Próba połączenia telefonicznego musi być skuteczna, tzn. odebrane połączenie telefoniczne przez pracownika gabinetu lub otrzymany SMS na numer 502 361 596. Klient, który dwukrotnie nie odwoła rezerwacji w terminie musi liczyć się z odmową kolejnych rezerwacji terminów zabiegów.

33 Na zarezerwowane zabiegi należy zgłaszać się minimum 10 min przed wyznaczoną godziną. W przypadku spóźnienia na zabieg może nastąpić wykonanie zabiegu na jaki pozwoli czas. Na zabieg klient przynosi własna bieliznę , ręcznik i klapki o czym jest informowany telefonicznie przy zapisie do naszego gabinetu .

34.W przypadku znacznego spóźnienia (powyżej 30 min)klient musi liczyć się z odmową wykonania zabiegu w danym dniu i ustalenie nowego terminu.

35.W przypadku opóźnienia zabiegu z winy pracownika gabinetu lub przedłużającej się wizyty poprzedzającego klienta, zabieg będzie wykonany bez skracania etapów zabiegowych.

36.Gabinet zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie o czym klienci zostaną wcześniej poinformowani. Istnieje możliwość odwołania wizyty bez gwarancji zmiany zarezerwowanego terminu na inny dzień z powodu sytuacji losowej ( np. awarii elektrycznej, nagłej absencji pracownika, choroba). Jeżeli zmiana terminu dotyczy zabiegu w ramch zaproszenia/ gruponu wtedy uznaje się przedłużenie ważności zaproszenia/ gruponu o ilość dni pomiędzy odwołanym zabiegiem,a wyznaczonym nowym terminem zabiegu.

 

Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Gabinetu Tlenoterapii Hiperbarycznej 43-300 Bielsko-Biała ul.Cechowa 10 , Małgorzata Jeleśniańska są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii pracowników.

Klienci powinni zgłaszać reklamacje niezwłocznie po wystąpieniu niepożądanych objawów, nie później niż w terminie 3 dni od daty wykonania zabiegu.

Wszelkie reklamacje należy składać na recepcji salonu osobiście. Dopuszcza się złożenie reklamacji listem poleconym lub e-mailem. Podstawą do złożenia reklamacji jest dostarczenie dowodu zakupu w postaci oryginału paragonu fiskalnego lub innego dowodu zapłaty za usługi (potwierdzenie przelewu, wydruk za płatność kartą, potwierdzenie przez pracownika gabinetu sprzedaży usługi czy towaru).

Rozpatrzenie reklamacji odbywa się w okresie do 14 dni od daty wpływu reklamacji do salonu.

Każdy Klient ma prawo do wglądu do regulaminu, cennika usług i certyfikatów uzyskanych przez pracowników gabinetu.

Gabinet zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie gabinetu będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony, tj. Klientów i gabinet tlenoterapii .

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.07.2015 r . i obowiązuje do odwołania .

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami:

502 361 596